Sediu Roza Oro

Adresa:
Str. Aurel Vlaicunr. 127, Satu Mare
Tel.: +40-261 770 141

Program:
Luni - Vineri: 09 - 17
Sambata: 09 - 13